Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

John Vrakking Training & Coaching, gevestigd aan van Achteveltstraat 64 te Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

John Vrakking is de Functionaris Gegevensbescherming van John Vrakking Training & Coaching. Hij is te bereiken via info@johnvrakking.nl

www.johnvrakking.nl
van Achteveltstraat 64
7203CH Zutphen
+31575775629

Persoonsgegevens die wij verwerken

John Vrakking Training & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

John Vrakking Training & Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de coachingsconsulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van John Vrakking Training & Coaching
 • onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@johnvrakking.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

John Vrakking Training & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (in lokale, versleutelde gegevensbestanden; op basis van administratieve grondslag)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (in webbased, versleutelde gegevensbestanden; op basis van commerciële grondslag)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (in lokale, versleutelde gegevensbestanden; op basis van commerciële grondslag)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (in webbased, versleutelde gegevensbestanden; op basis van commerciële grondslag)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (in webbased, versleutelde gegevensbestanden; op basis van commerciële grondslag)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (in webbased, versleutelde gegevensbestanden; op basis van commerciële grondslag)
 • Om training & consulten op maat te geven (in lokale en webbased, versleutelde gegevensbestanden; op basis van administratieve grondslag)
 • John Vrakking Training & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (in lokale, versleutelde gegevensbestanden; op basis van administratieve grondslag)

Geautomatiseerde besluitvorming

John Vrakking Training & Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van John Vrakking Training & Coaching) tussen zit. John Vrakking Training & Coaching gebruikt hier geen computerprogramma's of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

John Vrakking Training & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens > worden bewaard volgens de Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> worden bewaard volgens zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten> worden aan het eind van jouw coachingstraject, na jouw toestemming, vernietigd

Delen van persoonsgegevens met derden

John Vrakking Training & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. John Vrakking Training & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

John Vrakking Training & Coaching gebruikt gebruikt cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook Pixel
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door John Vrakking Training & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@johnvrakking.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
John Vrakking Training & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

John Vrakking Training & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@johnvrakking.nl